Borgervennen - Forside

Legater

Borgervennens legater kommer fra fonde som støtter forskellige formål alt efter behov og økonomisk trang.

Alle kan komme i en situation, hvor tingene af forskellige årsager ikke længere hænger økonomisk sammen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med syge eller handicappede børn. Det kan være behov for nødvendige skolerejser, studiestøtte eller rejselegater til projektopgaver. Eller det kan være behov i forbindelse med alderdomsbetingede sygdomme eller anden hjælp i alderdommen.


Krav til ansøger

Hvis man som medlem ønsker at søge et legat skal følgende forhold være opfyldt:

- kontingentforholdene skal være i orden
- man skal have været medlem i mindst 3 år
- man kan ikke have modtaget et legat inden for de seneste 3 år
- nødvendig dokumentation skal vedlægges ansøgningen, se nedenfor.

Legat til udlandsophold i forbindelse med studier
(kun medlemmer kan komme i betragtning):


I forbindelse med søgning af legat til studierelevante udlandsophold, skal følgende dokumentation vedlægges ansøgningen:

- budget for opholdet i udlandet
- dokumentation fra uddannelsesstedet (universitet/CBS el. lign) om at
  ansøgeren er udvalgt til at studere i udlandet og på hvilket
  universitet/college el. lign.
- dokumentation for optagelse på det udenlandske studie
- skatteopgørelse fra året før og forskudsangivelse for indeværende år
- e-mailadresse og evt. telefonnummer, som ansøger kan kontaktes på

Det påpeges at uddannelsesperioden skal være i det følgende halvår, som ansøgningen behandles.

Der kan ikke tildeles legater til studieophold, som allerede er gennemført.

Legat til andre formål, herunder social trang:

Borgervennen uddeler også i særlige tilfælde legat til trængende enkelt-personer.
I forbindelse med søgning af legat til økonomisk støtte, skal følgende  dokumentation vedlægges ansøgningen:

- skatteopgørelse fra året før og forskudsangivelse for indeværende år
- budget for det følgende/indeværende år
- ved sygdom vedlægges en udtalelse fra læge skrevet inden for
  de seneste 6 måneder
- ved social trang vedlægges udtalelse fra kommunen skrevet inden
  for de seneste 6 måneder
- e-mailadresse og evt. telefonnummer, som ansøger kan kontaktes på

Det påpeges, at ansøgningen skal begrundes med angivelse af et beløb samt hvad dette beløb skal anvendes til. Der gives fortrinsvis støtte til anskaffelse af hjælpemidler, inventar m.v., mens almen støtte til det daglige forbrug ikke kan forventes imødekommet.

Tidsfrister

Legatudvalget samles to gange årligt - medio marts og ultimo oktober måned.

Ansøgninger til behandling i marts modtages i perioden
1. januar-28. februar.
Ansøgning til behandling i oktober modtages i perioden
1. august-30. september.

Ansøgninger der ikke vedlægges fyldestgørende dokumentation afvises på forhånd.

Alle medlemmer der søger om legat, kan forvente skriftlig tilbagemelding efter endt behandling på et af de to legatmøder. Dette sker normalvis inden for en uge efter mødets afholdelse.

Ansøgningsskema kan fås på mail eller med post ved henvendelse til kontoret.

Ved at downloade og udfylde dette Privat Budget, gives de relevante oplysninger til brug for Legatudvalget. Privat Budget skal vedhæftes ansøgningen.

Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635