Borgervennen - Forside

Nyhedsbrev, Juni 2015

24-06-2015
 

Donationer og legater.

I 2014 ydede Borgervennen legater og donationer for i alt 567.000 kr. Følgende større donationer kan nævnes:

.          Trygfondens familiehus 70.000 kr. (til automatiske døråbnere i Trygfondens hus ved Skejby Sygehus)

.          Børns Vilkår 25.000 kr. (til IT-udstyr til brug ved telefonrådgivning)

.          Danske Døvblinde 25.000 kr. (til kursusophold om ”haptisk” kommunikation = kommunikation ved berøring)

I første halvår 2015 er der givet for i alt 306.000 kr. Den største donation på 84.100 kr. er til medicinsk hjælpeudstyr til Sct. Lucasstiftelsens nyetablerede børnehospice.

Arrangementer.

Der er nu gennemført tre arrangementer med foredrag om arv og testamente ved advokat Lone Brandenborg. Tæt på 100 medlemmer har deltaget.

Selv om man som medlem af Borgervennen yder efter mottoet: ”For at kunne støtte må nogen give”, vil vi gerne give et mere direkte udbytte af medlemskabet. Vi planlægger derfor blandt andet at afholde arrangementer for unge medlemmer om privatøkonomi i efteråret.

Nye medlemmer af Borgervennens repræsentantskab.

På repræsentantskabsmødet den 28. april blev følgende repræsentanter nyvalgt:

.          Professor, dr. med Niels Heegaard, afdelingschef Statens Seruminstitut

.          Oberst Anders Mærkedahl Petersen, tjenstgørende i Forsvarsministeriet

.          Politidirektør for København Thorkild Fogde

.          Højesteretsdommer Vibeke Rønne

.          Læge ved Rigshospitalet Troels Lunn

 

Repræsentantskabet kan ses på www.borgervennen.dk

 

Årsrapport 2014.

2014 regnskabet for foreningen Borgervennen af 1788 og de tilknyttede fonde blev godkendt på repræsentantskabsmødet. Indtægtssiden er påvirket af det for tiden meget lave renteniveau, hvilket desværre betyder, at mulighederne for at yde legater og donationer er små i forhold til de mange ansøgninger, der kommer til Borgervennens Legatudvalg. Årsrapporten for Borgervennen af 1788 kan ses på www.borgervennen.dk

 

Rente på indskud.

Som følge af det lave renteniveau nedsatte bestyrelsen renten på medlemmernes indskud til 0,5% p.a. med effekt fra den 1. april. Denne rente findes fortsat attraktiv sammenlignet med tilsvarende indskud i pengeinstitutter. Det er vigtigt for bestyrelsen, at det til stadighed er så attraktivt som muligt at spare op ved indskud i Borgervennen. Derfor følges renteudviklingen nøje med henblik på at hæve renten igen, hvis det bliver muligt.

Ændring af fondsstruktur.

Ny fondslovgivning har gjort det aktuelt at se på den status, som henholdsvis Ejendomsfonden og Boligfonden har i forhold til fondsreglerne. Der er et arbejde i gang med at formulere nye vedtægter, som sigter mod, at Ejendomsfonden skal opfylde bestemmelserne for erhvervsdrivende fonde, hvilket indebærer en større selvstændighed i forhold til Borgervennen end hidtil. Ejendomsfonden ejer og driver ejendommen Fortunstræde 1, hvor Borgervennen har til huse. Der sigtes endvidere mod, at Boligfondens status som fond ophæves, og aktiviteterne integreres i foreningen Borgervennen af 1788. Boligfonden ejer 13 ungdomsboliger på Frederiksberg, som udlejes til uddannelsessøgende medlemmer. Se herom på www.borgervennen.dk

Kontingent.

Der er udsendt kontingentopkrævninger med betalingsfrist i juni måned. Kontingentindtægterne bidrager væsentligt til udgifterne ved Borgervennens administration, så mest muligt af formueafkastet kan gå til legater og donationer.

Kontingentet for 2015 er 200 kr. for medlemmer på 30 år og derover. Der betales kr. 250 kr. i det år, et medlem fylder 20, år gældende for de kommende ti år. Man kan tegne livsvarigt medlemskab for 2.000 kr.

Er der vanskeligheder med eller spørgsmål til kontingentopkrævningen, er man meget velkommen til at kontakte os på 1788@borgervennen.dk eller på tlf. 3313 4604 (tirsdag-torsdag, 10-12).

En hyppigt forekommende vanskelighed opstår, når man på et tidspunkt har tilmeldt kontingentopkrævningen til PBS og derefter har skiftet bank uden at huske at tilpasse PBS-indberetningen. Så når opkrævningen ikke altid frem, da den ”gamle” bank ikke nødvendigvis eftersender den. Hvis man ikke har modtaget en opkrævning, som skulle være kommet, vil vi gerne kontaktes.

 
  Til nyhedslisten
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635