Borgervennen - Forside

Nyhedsbrev december 2015

15-12-2015
 

Med dette Nyhedsbrev ønsker vi alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

 

Kontakt til Borgervennen:
Mail: 1788@borgervennen.dk
Tlf: 3313 4604 (tirsdag-torsdag, 9-13)
www.borgervennen.dk

   

Nyhedsbrev december 2015

I Borgervennen er vores vision, mission og værdier udgangspunktet for vores prioriteter og de beslutninger, der træffes om uddelinger, og hvordan vi vil agere i dagligdagen.

Bestyrelsen har i efteråret 2015 ajourført og tilpasset formuleringerne af disse. De nye formuleringer er:

Borgervennens vision:
Borgervennen af 1788’s hovedformål skal være at hjælpe, hvor nøden er stor, og at træde til, hvor offentlige og andre muligheder ikke slår til. Borgervennen vil tiltrække medlemmer, der ønsker at hjælpe andre såvel indenfor som udenfor medlemskredsen.

Borgervennens mission:
Borgervennen af 1788 balancerer mellem fornyelse og respekt for selskabets historie og tradition. Selskabet bruger primært sine midler på formål, der hjælper børn, unge og ældre, samt familier med alvorligt syge eller handicappede børn. Hjælpen ydes enten direkte eller gennem særlige projekter.

Borgervennens værdier:
  • Ordentlighed
  • Medmenneskelighed
  • Omsorgsfuldhed

Kontingent og rentesats
På repræsentantskabsmødet den 26. november blev Borgervennens budget for 2016 vedtaget. Kontingentet for medlemmer over 30 år blev fastholdt på 200 kr. I det år et medlem fylder 20 betales 250 kr. Ved indmeldelse af unge betales 250 kr.
Både nye og eksisterende medlemmer kan stadig betale et ”livsvarigt kontingent” på kr. 2.000 én gang for alle.
Renten på medlemmernes indskud i Borgervennen er fortsat 0,5% p.a.

Medlemsarrangementer
Et arrangement for unge medlemmer ”Den kloge forbruger” med 35 deltagere blev gennemført den 6. oktober. Der var stor tilfredshed med arrangementet, og bestyrelsen agter at gentage succesen i 2016 evt. i to dele, en for 18-23 årige og en for 24-30 årige bl. a. omhandlende boligøkonomi.
Der er formentlig fortsat efterspørgsel efter arrangementet ”Arv og testamente”, som har været afholdt tre gange. Det påregnes derfor gentaget i foråret 2016.
Bestyrelsen vil prioritere sådanne medlemsarrangementer. De profilerer Borgervennen og kan give nye medlemmer.
Medlemsarrangementer omtales på www.borgervennen.dk og der sendes mails til de medlemmer, der har indberettet mailadresse.

Det er derfor vigtigt at indberette ny mailadresse ved ændring.

Ny investeringspolitik
Som ofte omtalt har renteniveauet i en årrække været historisk lavt. Borgervennen har derfor måttet budgettere med små og faldende renteindtægter, og i nogle år er vi udsat for kurstab. Bestyrelsen har derfor foretaget en grundig vurdering af Borgervennens investeringspolitik med henblik på, at vi fremover kan forvente en lidt bedre forrentning for at kunne fastholde det nuværende aktivitetsniveau og forrentning af medlemmernes opsparing.

Medlemstal
Pr. 12. november er der 3.895 medlemmer, heraf er 79 nye medlemmer fra i år. 510 har livsvarigt medlemskab (10 nye i år). For 215 medlemmer tages kontingent fra opsparingen pga manglende indbetaling. I alt er der ca. 100 færre medlemmer end sidste år pga. udmeldelser/dødsfald og restance.

Legater og donationer
Borgervennen har i 2015 ydet hjælp og økonomisk støtte på følgende områder: Ikke medlemmer: 14 legater, i alt 53.000 kr. Medlemmer: 11 legater, i alt 88.000 kr. Donationer: Sct. Lucas Stiftelsens nye børnehospice: 84.000 kr. til hjælpemidler. Regnbuehuset en privat selvejende institution, der hjælper sindslidende: 50.000 kr. til nyt køkken.

Boliger
Om Borgervennens ungdomsboliger og indstillingsret til Foreningen for Alderdomsfriboliger se www.borgervennen.dk
Ledige boliger meddeles på mail, så igen: husk at ajourføre mailadresse ved ændring.
Borgervennen har i 2015 kunnet hjælpe med boliger til 21 medlemmer, der boer/har boet i vores ungdomsboliger og 2 medlemmer har fået ny lejlighed igennem vores henvisningsret i ”Foreningen af Alderdomsfriboliger”.

Nye medlemmer
Kontingentindtægten er et vigtigt bidrag til Borgervennens økonomi. Derfor er det essentielt, at vi har mange medlemmer, der vil være med til at ”yde” i form af et årligt kontingent. Vi skal derfor henstille til vores medlemmer, at de tager del i at hverve nye medlemmer – og dermed bidrager til, at Borgervennen kan hjælpe flere med legater, ungdomsboliger, ulykkesforsikring for alle under 25 år og anden hjælp til de, der trænger.

Du er velkommen til at rette henvendelse til kontoret hvis du vil vide mere om, hvordan du kan indstille nye medlemmer, betaling m.m.

 

 
  Til nyhedslisten
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635