Borgervennen - Forside

Borgervennens Nyhedsbrev, juni 2018

14-06-2018

Rettelse af kontonummer: 

I Borgervennen har du som medlem mulighed for at spare op med en attraktiv rente, der reguleres løbende. Du indsætter penge ved at overføre beløbet via netbank til Borgervennens konto i Nordea, kontonummer 2045–0759150635. Skriv dit medlemsnummer i modtagermeddelelsen. Du kan også skrive dit CPR-nummer plus ordet ”opsparing”. 
 


Nyhedsbrev juni 2018
 

 

Kære medlem af Borgervennen, 

Dette nyhedsbrev indeholder information om: 

> Borgervennens uddelinger og velgørende donationer 

> Ungdomsboliger – herunder søgeproces 

> Opsparing med attraktiv rente 

> Farvel til kontanter – goddag til MobilePay 

> Kontingent 

> Borgervennen og GDPR 

> Hjælp os – vi har brug for flere medlemmer 

 

I Borgervennen uddeler vi legater og donationer til almen social velgørenhed. 

Borgervennens medlemmer har en række fordele/Muligheder de kan benytte: 

* Vi råder over 12 ungdomsboliger til vores unge uddannelsessøgende medlemmer 

* Medlemmer under 25 år er dækket af en kollektiv ulykkesforsikring med gode dækninger 

* Mulighed for rentefrie lå til eksempelvis indskud i bolig eller andet 

* Opsparing med attraktiv rente 

* Legater i forbindelse med studie eller decideret trang 

Fundamentet for vores aktiviteter er Borgervennens formue, som i 2017 gav et afkast på 2,7 mio. kr. Det gode resultat skyldes et tilfredsstillende afkast på værdipapir og værdistigninger på ejendomme. Du kan se årsrapporten på www.borgervennen.dk. 

Udover ovenstående der tilbydes Borgervennens medlemmer, hjælper Borgervennen også eksternt – uden-for egne rækker. Dels ved hjælp til syge og handicappede børn og unge og dels ved større donationer til an-dre organisationer, der støtter børn og unge. 

Her følger et aktuelt overblik over vores væsentligste aktiviteter inden for det seneste år - rundet af med en opfordring til at sprede budskabet, så vi kan blive flere medlemmer. 

Legater og donationer 

Uddeling af legater og donationer er Borgervennens centrale formål. 

I 2017 har vi ydet legater for 216.000 kr. og donationerne for 213.500 kr. Donationerne omfatter: 

* 90.000 kr. til Marjattahjemmet til aktivitetsredskaber. Marjatta ved Præstø Fjord er et skole- og behandlingshjem for udviklingshæmmede børn, unge og voksne, som på Marjatta kan udfolde og udvikle deres personligheder gennem undervisning, aktiv kunstnerisk deltagelse og arbejdsliv i fæl-lesskab med andre. Donationen omfatter gynger, klatrestativ, balancestolper og gymnastikredska-ber til stimulering af elevernes motorik. 

* 21.000 kr. til Børns Vilkår til headsets til Børnetelefonen 

* 12.500 kr. til Danske Hospitalsklovne 

* 35.000 kr. til Foreningen af Danske Døvblinde til at arrangere DM i skak 

* 55.000 kr. til den selvejende institution Regnbuehuset, et arbejdsfællesskab i Taastrup for psykisk sårbare borgere. 

I 2018 har vi indtil videre ydet legater og hjælp til enkeltpersoner for 77.800 kr., samt foreløbig to større donationer, herunder: 

* 100.000 kr. til Rigshospitalets brandsårsafdeling til en ferielejr for børn 

 
Vores ungdomsboliger 

Borgervennen har fem toværelses og syv etværelses ungdomsboliger på Frederiksberg. Boligerne udlejes efter anciennitet til unge studerende mellem 18-26 år. 

Når vi har en ledig ungdomsbolig, slår vi den op på www.borgervennen.dk og sender samtidig en e-mail til de 18-26 årige medlemmer, som vi har e-mailadresse på (så husk at holde din e-mailadresse opdateret via hjemmesiden). Alle unge, studerende medlemmer kan søge. For at komme i betragtning, skal du læse på en uddannelse over ungdomsuddannelsesniveau og højest være tre år henne i uddannelsesforløbet. Vi tildeler lejlighederne efter anciennitet. Hvis flere står lige, trækker vi lod. Der medregnes højst ti års medlemsanci-ennitet. 

 

1 % i rente på vores opsparingsordning 

I Borgervennen har du som medlem mulighed for at spare op med en attraktiv rente, der reguleres lø-bende. Renten er pt. 1% p.a. Du kan sætte op til 5.000 kr. ind hvert år. Pengene kan som udgangspunkt kun hæves med seks måneders varsel, men vi kan dispensere, hvis du får et akut betalingsbehov, som f.eks. et boligindskud eller en akut tandlægeregning. 

 

Du indsætter penge ved at overføre beløbet via netbank til Borgervennens konto i Nordea, kontonummer 2045–0759150635. Skriv dit medlemsnummer i modtagermeddelelsen. Du kan også skrive dit CPR-nummer plus ordet ”opsparing”. Når du vil hæve, sender du en e-mail til 1788@borgervennen.dk med angivelse af beløb og nummeret på din (danske) bankkonto. Brug samme e-mail, hvis du ønsker et kontoudtog. Vi ind-beretter oplysninger om renter og saldo til SKAT. 

 

Farvel til kontanter – goddag til MobilePay

Reglerne om hvidvask har gjort det ekstra besværligt at håndtere kontanter. Vi har derfor besluttet, at kon-toret ikke længere modtager kontanter. Til gengæld har vi åbnet for indbetalinger via MobilePay som alter-nativ til kontooverførsel. Nummeret er 31294. 

 

Uændret kontingent for 2018 

Kontingentet for 2018 er det samme som i de forudgående år: Medlemmer under 30 år betaler ved indmel-delsen et engangsbeløb på 250 kr. Når vores medlemmer fylder 20 år fejrer vi det med at tilbyde fortsat medlemskab – kontingentet er 250 kr. der dækker frem til du fylder 30. Herefter koster det 200 kr. årligt. Du kan også vælge at tegne et livsvarigt medlemskab for 2.000 kr. en gang for alle. 

Vi foreslår medlemmer at tilmelde kontingentopkrævning til PBS – kontingentet opkræves hvert år i juni måned. 

 

Borgervennen og GDPR

Borgervennen overholder den nye databeskyttelsesforordning, GDPR 

Det indebærer at: 

* Det skal være klart, hvilke persondata, vi behandler, og formålet hermed 

* Vi kun indsamler persondata til saglige formål 

* Vi begrænser data til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet 

* Vi opbevarer oplysningerne så længe vi skønner det er nødvendigt – følsomme oplysninger slet-tes så snart det er muligt 

* Oplysningerne beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling 

* I nogle tilfælde skal medlemmerne give samtykke til databehandlingen 

* Medlemmerne skal have besked om formålet med databehandlingen og om eventuelle modta-gere af oplysningerne. Borgervennen videregiver kun oplysninger til SKAT om medlemmernes indestående og rentetilskrivning. 

* Medlemmerne har ret til at se oplysningerne. 

* Medlemmerne har ret til at få visse oplysninger slettet. 

På www.borgervennen.dk kan du læse, hvilke typer persondata, vi registrerer i medlemsregisteret samt Borgervennens persondatapolitik. 

 

Hjælp os med at blive flere 

I Borgervennen kan man for et ganske beskedent kontingent blive medlem af en velgørende forening, der hvert år yder betydelig støtte til almene sociale formål både til konkrete projekter igennem andre organisa-tioner og til de børn og unge, der på grund af sygdom eller handicap har det svært og derfor har brug for en hjælpende hånd eller opmuntring i hverdagen. Det er hovedformålet – men som medlem får man også ad-gang til en række tilbud, som fx:  

* Lejligheder til unge studerende medlemmer 

* en ulykkesforsikring for medlemmer under 25 år 

* en attraktiv opsparingsordning for alle 

* mulighed for rentefri lån 

* tilbud om arrangementer, hvor emnerne spænder vidt: de seneste arrangementer har handlet om unges økonomi, råd til unge om boligmarkedet samt og om demens/pårørendefuldmagt. 

Borgervennen gør en forskel for mange mennesker, og kombineret med medlemsfordelene og det be-skedne kontingent er det vores overbevisning, at flere kunne have en interesse i at blive medlem af Borger-vennen. 

Vi har brug for DIN indsats til at sprede budskabet i din omgangskreds – og til at hverve nye medlemmer der vil støtte vores bestræbelser om at gøre hverdagen bedre for de, der trænger til opmuntring og hjælp. Nye medlemmer kan finde indmeldelsesblanket på www.borgervennen.dk eller kontakte kontoret. 

God sommer! 

 

Kontaktoplysninger

Kontoret, Fortunstræde 1, 1. sal, 1065 København K, er åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-13.
Tlf: 33 13 46 04.  E-mail: 1788@borgervennen.dk. www.borgervennen.dk 

  

Om Borgervennen 

Foreningen ”Borgervennen af 1788” er stiftet i 1788 af en kreds af københavnske borgere, som på forskellig vis ønskede at støtte værdigt trængende. Allerede i 1793 var der 1.775 medlemmer, som lagde et solidt fundament for en forening, der har overlevet statsbankerot, Norges afståelse, nederlaget i 1864 og to ver-denskrige. I dag har foreningen cirka 3.800 medlemmer, og den grundlæggende idé i Borgervennen er ufor-andret: ”For at kunne støtte, må nogen give".

 
  Til nyhedslisten
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635