Borgervennen af 1788

Hvad er Borgervennen?

I 230 år har gode folk organiseret sig i Borgervennen af 1788 for at kunne yde støtte. Borgervennen blev stiftet som en venskabs-, nød- og hjælpekasse som et værn mod datidens fattigdom og har stået som et fyrtårn gennem historien. Vi er stolte over vores historie – og ydmyge over for den rolle, Borgervennen fremover skal udfylde.

“Borgervennen støtter, hvor trangen er størst. Med små midler gør ildsjælene på hospitalerne, i foreninger, på børnehjem og lignende en stor forskel, så alle børn får et bedre børneliv.”

Borgervennens repræsentantskab, 2018
Borgervennen grafik

Vores kernefortælling

Vi har siden 1788 udviklet og udvidet Borgervennens muligheder for at hjælpe. Det har betydet, at vi i de seneste mange år har været i stand til blandt andet at hjælpe udsatte børn og unge. Vi har gjort den erfaring, at en hjælpende hånd til især udsatte børn og unge gør en stor forskel. Vi ved, at børn og unge, der døjer med handicap, alvorlig sygdom eller ondt i livet ofte har brug for en indsats, der gør den mørke hverdag lidt lysere. Om det har været ved at sikre gode, sunde oplevelser for udsatte børn og unge, give adgang til en sikker og tryg bolig eller skabe smil hos børn gennem sang og glæde på hospitalet, har Borgervennen støttet, der hvor trangen har været størst, og ildsjæle har trådt til.

I Danmark vil og kan Borgervennen af 1788 give ildsjæle, der brænder for at yde en indsats, noget at brænde med. Vi ser ildsjæle overalt – om det er på hospitaler eller børnehjem, i foreningen eller på ferielejren. Som drivkraft bag nye erfaringer, nye oplevelser og større livsglæde.

Alle børn og unge har brug for en særlig ven. Børn og unge, der er syge, der bliver mobbet, der er fattige eller bliver udsat for vold, mangler ofte en særlig ven. En borgerven. En ven der kan give en en hjælpende hånd eller penge til at være med på lejrskolen, give lektiehjælp, en computer for at kunne følge med i skolen eller andre hjælpemidler. Borgervennen er de venner, der kan give en hjælpende hånd til en vigtig oplevelse eller nødvendig ting til at være med i fælleskabet. Ikke alle har en borgerven, men alle kan være en borgerven. Alle kan være med til at give en livsvigtig oplevelse eller gave til dem, der mangler. Vi har været her i 230 år, og du er velkommen i dag og fremover.

Ikke alle har en borgerven, men alle kan være en borgerven – alle børn og unge skal være en del af fællesskabet

125 års jubilæum
150 års jubilæum
225 års jubilæum

231 års historie

Borgervennen er stiftet den 13. maj 1788. Den 4. juni 1788 holdt selskabet stiftende møde.

Her blev valgt en kommission, der fik til opgave at lave en plan for selskabet – det ledte til selskabets “fundering”.

1788
1790
1802
1807
1813
1826
1830
1860
1869
1888
1899
1900
1904
1930
1938
1940
1960
1970
1972
1975
1978
1981
1987
1993
2004
2005
2009
2013
2014
2015
1788

”Det foreenede Understøttelses-Selskab” stiftes den 4. juni. Formålet er at yde virksomme medlemmer lån til værktøj, materialer mv for at undgå arbejdsløshed og manglende indtægt samt at yde hjælp til medlemmer, der kommer i trang – særligt på grund af alderdom, svaghed eller vanheld.

Ugebladet ”Borgervennen” udkommer for første gang den 1. august. Udgiver er Abraham Hviid, der også er ledende i understøttelsesselskabet. Bladet oplyser om understøttelsesselskabet og bringer artikler om opbyggelige emner, der tjener til almindelig oplysning. Der er mange artikler om erhvervsfremmende projekter.

Medlemskab af understøttelsesselskabet koster 4 skilling om ugen. For at sikre selskabets økonomi er der ikke udbetalinger de først tre år.

1790

Fundats med 60 paragraffer vedtages. Selskabets øverste styrelse er repræsentantskabet, og det ledes af en direktion på syv medlemmer, mens den daglige administration varetages af tre administratorer.

Medlemstallet stiger til 1.700.

1802

Købmand Niels Brock, der var medlem af repræsentantskabet 1790-94, dør.

Han har testamenteret 3.000 rigsdaler til Borgervennen.

1807

Københavns bombardement 2. – 5. september medfører at udbetalingsreglerne lempes, så flest mulige kan hjælpes.

1813

Statsbankerotten giver kun ringe tab for Borgervennen, fordi formuen – af klogskab eller anden årsag – var sat i fordringer på staten og ikke i kontantbeholdning.

1826

Martinus Rørbye, tuschtegning 1826. Viser udsigten fra Borgervennens nuværende mødelokale i Fortunstræde. I baggrunden en ejendom på Østergade. Her holdt Borgervennen møder fra 1854 til 1911.

1830

Medlemstal: 1.886.

1860

Udover rentefrie lån og hjælp i form af legater ydes varig pension til 160 medlemmer.

1869

Medlemstallet når op på 3.124.

1888

Ugebladet Borgervennen ophører. Selskabet tager navnet ”Borgervennen”. Oplysninger om selskabet bringes herefter i årsberetninger og senere i årsrapporter.

Nye vedtægter indfører selvsupplerende repræsentantskab.

1899

Kontingent fastsættes til 7 kr. årligt. Livsvarigt medlemskab kan som noget nyt tegnes for 200 kr. Dette kontingentniveau var gældende i hundrede år, og var de sidste år nærmest filantropisk.

1900

Selskabet får nye vedtægter, så der kan ydes tilskud til medlemmernes tegning af livrente (kombineret pensions- og livsforsikringsordning). Der ydes fortsat rentefrie lån, legater og pensionsunderstøttelse.

Medlemstallet er 1.414.

1904

Livrenteordningerne indkøbes i Statsanstalten for Livsforsikring.

I Borgervennen kan man nu etablere en opsparing med rente.

1930

Medlemstal: 1.745

1938

Borgervennen 150 års jubilæum.

1940

Borgervennen underlægges tilsyn af Sparekassetilsynet.

1960

Medlemstal: 2.350

1970

Ejendommen H.C. Ørstedsvej 11 A og B Frederiksberg med 16 lejligheder erhverves.

Ledige lejligheder tilbydes medlemmer.

1972

Borgervennen køber ejendommen Fortunstræde 1, København K. Dette er en ejendom fra omkring Borgervennens start sidst i 1700-tallet. Borgervennens kontor flyttes til den nyerhvervede ejendom, der også giver mulighed for at afholde repræsentantskabsmøder og andre møder i egne rammer.

1975

Medlemstal: 2.710

1978

Borgervennens Sociale Fond oprettes. Fondens formål er at udøve almen social hjælpevirksomhed i form af understøttelser, rentefri lån og alderdomsforsørgelse.

Det er i dag Borgervennens Sociale Fond der støtter velgørenhed både overfor medlemmer og eksterne projekter.

1981

Ejendommen Beringsvej 5, Frederiksberg med 8 lejligheder købes, for at kunne tilbyde flere lejligheder til Borgervennens medlemmer.

1987

Medlemstal: 3.964

1993

Beringsvej 5 afhændes.

2004

Repræsentantskabet beslutter, at man fremover ikke vil tilbyde medlemmer lejligheder på favorable vilkår, men kun tilbyde ungdomsboliger til Borgervennens yngre studerende medlemmer. Ejendommen på H.C. Ørstedsvej 11 sælges.

2005

Der købes 5 toværelseslejligheder på Lindevangs Allé 13, Frederiksberg til studieboliger for unge medlemmer.

Den Sociale Fond sammenlægges med en række mindre fonde, som Borgervennen administrerer. Navnet på den nye fond er fortsat Borgervennens Sociale Fond.

2009

Nye vedtægter ændrer Borgervennens ledelse, så den består af repræsentantskabet (øverste myndighed), en bestyrelse på syv medlemmer og en direktør.

2013

Borgervennen fejrer sit 225 års jubilæum i Odd Fellow Palæet med over 150 deltagere.

Jubilæet fungerer samtidig som fundraiser til fire gode formål: Social pædiatrisk afdeling på Herlev hospital, Julemærkehjemmet i Hobro, Rigshospitalet (indretning af skole- og fritidsrum) og foreningen af døvblinde.

Foto kredit: Brahl fotografi

2014

Der købes 7 etværelses lejligheder på Holger Danskes Vej 87 til studieboliger, så Borgervennen nu i alt har 12 ungdomsboliger.

Der er fortsat stor efterspørgsel på lejlighederne blandt vores unge medlemmer.

2015

Medlemstal: 3.678.

Formålet MED Borgervennen er stadig det samme

Udgangspunktet var dengang som nu, at mennesker har lyst til at hjælpe andre, og at det går lettest, hvis mange løfter i flok.

Tiderne har heldigvis ændret sig, og i dag har det offentlige en stor del af ansvaret for den sociale sikring, som Borgervennen havde i starten. Men grundprincippet er stadig, at Borgervennen udfylder nogle af de huller, som det offentlige ikke dækker. Med legater, rentefrie lån og rådgivning kan Borgervennen støtte både sine medlemmer og andre hurtigt og uformelt.

Det vil sige man i højere grad afhjælper midlertidige behov og dette sker også til ikke-medlemmer, hvor Borgervennen yder støtte, hvis der er et socialt behov.

Ingen ved, hvem uheldet rammer, og den økonomiske støtte kan have mange former, afhængig af ens behov og alder. Eksempelvis kan unge få studiestøtte eller rejselegater, hvor en voksen snarere har behov for et rentefrit lån, f.eks. til bolig eller til at komme i gang med egen virksomhed. Og som ældre trænger man måske til økonomisk hjælp og rådgivning.

Nøjagtig som i 1788 er den grundlæggende idé i Borgervennen:

“For at kunne støtte, må nogen give”

Borgervennens støttemidler

Borgervennens vision

Vi støtter både oRganisationer og enkeltpersoner

  • Hjælp i økonomisk krise
  • Skole og studierejser
  • Studiestøtte
  • Lån til bøger og computere
  • Lån i forbindelse med studier
  • Hjælp til familier med syge eller handicappede børn
  • Lån til særlige anskaffelser og indretning
  • Tilskud til projekter i støtteorganisationer med særlige grupper af personer

ORIENTERING

Få inspirerende historier, invitationer til arrangementer og generel information fra Borgervennen.

Ved tilmelding accepterer du vores privatlivspolitik