DELTAG I EN AFTEN MED VENNERNE

Vi får bl.a. besøg af musiker Kasper Winding og stifter af butikskæden TIGER Lennart Lajboschitz. 

Vedtægter og årsrapporter

Nedenfor finder du Borgervennens vedtægter og seneste årsregnskaber.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til os.

Borgervennen grafik
Borgervennens vedtægter

Som vedtaget på repræsentantskabsmøder den 26. november 2020 og den 1. september 2021.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1447 af 11. september 2020 om finansiel virksomhed er selskabet underlagt Finanstilsynet.

Kapitel 1: Formål, medlemmer, indskud, ind- og udmeldelse samt kontingent

§ 1. Navn og formål

Selskabets navn er ”Borgervennen af 1788”.

Selskabets formål er at forvalte selskabets midler bedst muligt, herunder at modtage og forrente indskud fra selskabets medlemmer, for derigennem

 • at understøtte trængende medlemmer gennem Borgervennens Legatudvalg,
 • at yde rentefri lån til medlemmer,
 • at støtte den virksomhed, der udfoldes gennem Borgervennens Ejendomsfond,
 • at formidle boliger til især unge uddannelsessøgende medlemmer gennem Borgervennens Boligudvalg,
 • at iværksætte økonomiske og oplysende aktiviteter m.v. til gavn for særlige grupper af medlemmer, og
 • at udøve almen, social velgørenhed, der er uafhængig af medlemskab.

Selskabets hjemsted er København.

§ 2. Medlemmer

Som medlem kan optages personer, der ved optagelsen har bopæl her i landet og er statsborgere i et land, der er medlem af EU eller EØS, eller i Storbritannien. Med bopæl her i landet sidestilles midlertidigt ophold i udlandet som følge af egen, forældres eller ægtefælles (samlevers) beskæftigelse, erhverv eller uddannelse.

De geografiske optagelseskrav kan fraviges for personer, som har tæt familiemæssig tilknytning til et medlem af selskabet.

§ 3. Optagelsesprocedure

Optagelse af nye medlemmer afgøres af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere kriterier for optagelse af medlemskab og kan i indtil et år ad gangen standse tilgangen af medlemmer til selskabet.

§ 3a. Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som handler i strid med selskabets formål og værdier.

Bestyrelsens afgørelse kan af det pågældende medlem indbringes for repræsentantskabet.

§ 4. Medlemsbevis

Et indtrædende medlem får tilsendt et medlemsbevis.

Medlemmer skal holde selskabet underrettet om ændringer af navn, bopæl og eventuel email-adresse.

§ 5. Medlemskonti

Indskud fra selskabets medlemmer føres på det enkelte medlems konto.

Et medlem er berettiget til med et halvt års varsel helt eller delvis at få sine indskud med påløbne renter udbetalt.

§ 6. Indskudsstørrelse

Repræsentantskabet kan fastsætte et minimumbeløb for de enkelte medlemsindskud samt et maksimalt beløb for, hvad et medlem kan indskyde på sin medlemskonto inden for samme kalenderår.

§ 7. Kontoudskrift

Selskabet sender på opfordring en udskrift af medlemmets konto, der viser bevægelserne på kontoen et år tilbage og den aktuelle saldo.

Selskabets bogføring anses for at være afgørende for et medlems mellemværende, medmindre medlemmet kan påvise, at der er fejl deri.

§ 8. Dispositionsret

Et medlems rettigheder over for selskabet knytter sig udelukkende til medlemmets egen person. Ægtefæller, børn eller andre kan ikke indtræde i et udtrædende eller afdødt medlems nummer eller sted. Intet medlem kan have mere end én medlemskonto i selskabet, men personer af samme familie kan hver for sig optages i selskabet. Overdragelse eller pantsætning af rettigheder over for selskabet til andre end selskabet selv kan ikke finde sted og er derfor uden retslig virkning for selskabet. Enhver udbetaling fra selskabet til et medlem sker kun efter skriftlig anmodning og til en af medlemmet eller dennes bo anvist bankkonto.

Intet medlem hæfter personligt for selskabets forpligtelser.

§ 9. Kontingent

Selskabets medlemmer opdeles efter alder i tre grupper:

 • Medlemsgruppe 1 omfatter medlemmer, der ikke er fyldt 20 år.
 • Medlemsgruppe 2 omfatter medlemmer, der er mellem 20 og 30 år.
 • Medlemsgruppe 3 omfatter medlemmer, der er fyldt 30 år.

Medlemskab i medlemsgruppe 1 og 2 er betinget af, at der indbetales et kontingent, som dækker medlemskab, så længe medlemmet efter sin alder befinder sig i denne medlemsgruppe. Medlemmer i medlemsgruppe 3 betaler et løbende kontingent.

Der er adgang til at blive optaget som – eller at overgå til at være -livsvarigt medlem af selskabet.

Kontingent fastsættes af repræsentantskabet.

§ 10. Inddrivelse af kontingent

Undlader et medlem at betale skyldigt kontingent ved første påkrav efter dets forfaldstid, kan selskabet, såfremt vedkommende har gjort indskud, belaste den pågældendes medlemskonto med det skyldige beløb.

Indestår der på den pågældendes medlemskonto så lidt, at kontingentet ikke kan dækkes deraf, skal selskabet skriftligt underrette medlemmet om, at det vil blive slettet af selskabet, dersom det skyldige beløb ikke indbetales inden udløbet af en nærmere angivet frist, der ikke kan være mindre end 30 dage. Udløber fristen, uden at betaling er sket, slettes den pågældende som medlem, hvorefter det på kontoen endnu henstående beløb tilfalder selskabet.

Har et medlem, der undlader at betale sit kontingent ved første påkrav efter forfaldstid, ikke gjort noget indskud, skal selskabet over for vedkommende gå frem som angivet for medlemmer, hvis indskud ikke dækker det skyldige kontingent.

§ 11. Udmeldelse

Et medlem, som ikke har konto i Borgervennen, kan udmelde sig med en måneds varsel.

Et medlem, som på sin konto har indestående kapital, der ikke er båndlagt, kan udmelde sig af selskabet med et halvt års varsel og skal da have alle sine indskud med påløbne renter udbetalt.

Optages et udmeldt eller slettet medlem på ny, behandles vedkommende i alle henseender som nyt medlem.

Afgår et medlem ved døden, udbetales det på vedkommendes konto indestående beløb med påløbne renter indtil dødsdagen til medlemmets bo eller arvinger, hvis berettigelse til beløbets modtagelse må dokumenteres.

§ 12. Kontingentfritagelse

Bestyrelsen kan efter ansøgning fra et medlem meddele helt eller delvis kontingentfritagelse, såfremt medlemmet er i økonomisk trang.

Kapitel 2: Selskabets fonde og midlernes anbringelse

§ 13. Egenkapital

Selskabets egenkapital fordeles på en grundfond, en ekstraordinær hjælpefond, en lånefond, en dispositionsfond og en boligfond.

§ 14. Grundfond

Grundfonden er en til enhver tid urørlig fond, som ved årlige henlæggelser kan forøges.

§ 15. Ekstraordinær hjælpefond

Fondens midler må kun anvendes i særlige tilfælde, såsom krig, store epidemier og lignende, eller hvor ekstraordinære omstændigheder fremkalder ganske særlig trang til hjælp blandt selskabets medlemmer.

Bestyrelsen træffer med 2/3 flertal og med mindst tre medlemmer, der stemmer for, beslutning om, at fonden skal træde i virksomhed, og hvorledes hjælpen skal ydes.

Renterne af fondens kapital indgår i selskabets drift.

Oplysning om anvendte beløb skal gives til efterretning på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Når der bruges af fondens kapital, bestemmer bestyrelsen, på hvilken måde overskud fra selskabets virksomhed skal placeres i hjælpefonden.

§ 16. Lånefond

I anledning af selskabets 175-års jubilæum er der for midler skænket til selskabet og for midler overført fra dispositionsfonden oprettet en fond, “Jubilæumsfonden af 4. juni 1963”, hvis formål er at yde rentefri lån, jf. § 25.

§ 17. Dispositionsfond

Dispositionsfonden dannes ved henlæggelser fra kursregulering af fondsbeholdninger og selskabets resterende resultat.

§ 18. Boligfond

Fondens midler stammer fra den nedlagte Borgervennens Boligfond af 1967 suppleret med det årlige resultat fra Borgervennens Boligudvalg.

§ 19. Midlernes anbringelse

Den del af selskabets samlede midler, som ikke er udlånt til medlemmerne eller er beroende som kassebeholdning, skal være anbragt på følgende måde:

 1. I obligationer, udstedt eller garanteret af den danske stat eller af en dansk kommune, samt i danske realkreditobligationer,
 2. I lån mod pant i fast ejendom, dog kun efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler,
 3. Indlån i pengeinstitutter, der er under tilsyn af myndighederne i et EU-land, eller
 4. Indskud i investeringsforeninger, der opfylder betingelserne i Civilstyrelsens Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.


Anbringelse af selskabets midler på anden måde end oven for nævnt kan foretages af bestyrelsen med 2/3 flertal og med mindst tre bestyrelsesmedlemmer, der stemmer for.

For at sikre medlemmernes indskud skal selskabet til enhver tid opfylde kapital- og solvenskravene i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Selskabets værdipapirer registreres så vidt muligt i VP Securities som tilhørende selskabet. Værdipapirer, der ikke kan registreres i VP Securities, skal så vidt muligt noteres i selskabets navn og forsynes med påtegning om, at dispositioner derover kun kan foretages med bestyrelsens samtykke.

§ 20. Gaver

Hvis giveren ikke udtrykkeligt har foreskrevet anden anvendelse af gaven, indgår beløbet i Borgervennens Sociale Fond, hvad enten gaven er ydet eller bliver ydet som en legatkapital én gang for alle eller som et årligt rentelegat.

§ 21. Fonde og legater

Selskabet administrerer tre fonde, Borgervennens Sociale Fond, Administrator Martin Guldbrandsens Fond og Administrator Eskild Friehlings Fond, som alle er omfattet af Civilstyrelsens Anbringelsesbekendtgørelse, og som indgår i selskabets årsrapport. Renterne heraf anvendes efter fundatserne til almenvelgørende og almennyttig social hjælpevirksomhed.

Legatkapitaler er urørlige.

§ 22. Ejendomsfond

Den 26. september 1972 har selskabet oprettet Borgervennens Ejendomsfond, der er en erhvervsdrivende fond, som efter egne vedtægter har erhvervet ejendommen matr.nr. 148 af Øster Kvarter, Fortunstræde 1, København K, for at administrere, vedligeholde og bevare denne i tiden 1797/1798 opførte ejendom som hjemsted for Borgervennen.

Kapitel 3: Ydelser

§ 23. Ydelser

Selskabet yder og formidler

 1. Understøttelser (§ 24)
 2. Ekstraordinær hjælp (§ 15)
 3. Lån (§ 25)
 4. Boliger til unge uddannelsessøgende m.fl. (§ 35)
 5. Økonomiske og oplysende aktiviteter m.v. for særlige medlemsgrupper (§ 1)
§ 24. Understøttelser

Ansøgninger om understøttelser til personer – medlemmer og ikke-medlemmer – afgøres af Legatudvalget på grundlag af retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen. I uopsættelige tilfælde træffes afgørelsen dog af bestyrelsen, der i så fald orienterer Legatudvalget på dettes førstkommende møde.

Til opfyldelse af selskabets formål kan bestyrelsen herudover yde støtte til foreninger, organisationer og institutioner.

§ 25. Lån

Lån ydes til selskabets medlemmer. Ansøgning om medlemslån afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bemyndige direktøren til inden for retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen at behandle og afgøre låneansøgninger.

Kapitel 4: Repræsentantskab og repræsentantmødernes afvikling

§ 26. Repræsentantskab

Selskabets højeste myndighed er repræsentantskabet, der vælger en bestyrelse til ledelse af selskabet i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

§ 27. Antal repræsentanter

Selskabets repræsentantskab består af 72 personer valgt blandt selskabets myndige medlemmer. Repræsentantskabet supplerer sig selv.

§ 28. Repræsentantskabsmøder

Bestyrelsen sammenkalder repræsentanterne til ordinært møde i april og november og ekstraordinært møde så ofte, den finder det stemmende med selskabets tarv. Den er forpligtet til at sammenkalde til et repræsentantskabsmøde, når 12 repræsentanter forlanger det og samtidig nøje angiver de spørgsmål, der ønskes drøftet.

Alle møder indvarsles mindst 14 dage forud (se dog § 33, stk.3) ved tilsigelse til hver enkelt repræsentant.

§ 29. Repræsentantskabets kompetence

Repræsentantskabet behandler og afgør alle de sager, som bestyrelsen forelægger, samt alle de andragender og forslag, som – mindst otte dage forinden mødet afholdes – er indsendt til bestyrelsen fra en repræsentant.

Bestyrelsen er forpligtet til at medtage et punkt på dagsordenen for repræsentantskabsmødet, når mindst 25 medlemmer af selskabet skriftligt har fremsat begæring herom senest otte dage før repræsentantskabsmødet.

§ 30. Quorum

Intet må afgøres på et repræsentantskabsmøde, medmindre 20 repræsentanter er til stede. Er dette ikke tilfældet, kan bestyrelsen med mindst otte dages varsel sammenkalde til et nyt repræsentantskabsmøde med samme dagsorden, hvor afgørelse da kan træffes uden hensyn til de mødendes antal.

§ 31. Forhandlinger

Bestyrelsen bestemmer den orden, i hvilken sagerne på repræsentantskabsmøderne skal foretages, og leder forhandlingerne ved en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten bestemmer, hvorledes voteringen i hvert enkelt tilfælde skal ske, jf. dog § 37 om valg til Borgervennens bestyrelse. Skriftlig afstemning skal altid ske, når mindst otte af de tilstedeværende repræsentanter ønsker det.

Beslutning træffes – bortset fra de i § 33 omhandlede tilfælde – ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Kun tilstedeværende repræsentanter kan afgive stemme.

Bestyrelsen lader føre en protokol over forhandlingerne på repræsentantskabsmøderne. Protokollen underskrives af dirigenten.

Ved hvert møde indfører repræsentanterne deres navne i protokollen til konstatering af deres tilstedeværelse på mødet.

§ 32. Repræsentantskabsmødernes dagsorden

Repræsentantskabsmødet i april

 1. vælger repræsentanter til repræsentantskabet. Repræsentanter vælges for fire år ad gangen. Hvert år afgår efter tur 18 repræsentanter.
 2. godkender selskabets årsrapport.


Repræsentantskabsmødet i november

 1. vælger medlemmer til Borgervennens bestyrelse (§ 37),
 2. vælger en ekstern revisor/et eksternt revisionsfirma (§ 36),
 3. vælger en kritisk revisor (§ 36),
 4. vælger en decisor (§ 36),
 5. vælger medlemmer til Legatudvalget (§ 34),
 6. vælger medlemmer til Boligudvalget, jf. § 35 og udvalgets forretningsorden,
 7. vælger medlemmer til Ejendomsfondens bestyrelse, jf. § 22 og fondens vedtægter, og
 8. vedtager det kommende års budget.


Valg af medlemmer til Borgervennens bestyrelse, kritisk revisor og decisor samt medlemmer til Legatudvalget og Boligudvalget sker blandt selskabets medlemmer.

Medlemmer af Borgervennens bestyrelse og medlemmer af Legatudvalget vælges for tre år ad gangen.

Medlemmer af Boligudvalget vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer i Ejendomsfonden vælges for tre år ad gangen jf. fondens vedtægter.

I forbindelse med de anførte valg vælges også repræsentanter, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer til at indtræde i de ved afgang i årets løb ledigblevne pladser for resten af de afgåedes valgperiode.

Afgives der ved et valg lige mange stemmer på flere medlemmer, afgøres valget ved lodtrækning.

Ved alle valg kan genvalg finde sted. Dog kan repræsentantskabet fastsætte retningslinjer for aldersgrænser og antallet af mulige genvalg.

§ 33. Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 3/4 af repræsentanterne er til stede på det repræsentantskabsmøde, hvor forslagene behandles, og desuden at mindst 3/4 af de mødte repræsentanter stemmer for forslaget.

Er 3/4 af repræsentanterne ikke til stede på det pågældende repræsentantskabsmøde, men har 3/4 af de mødende repræsentanter stemt for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages, når mindst 20 repræsentanter er til stede, og 3/4 af dem stemmer derfor.

Indvarsling til disse møder skal ske efter reglerne i § 28, dog således at indkaldelsesvarslet til det første repræsentantskabsmøde skal være mindst fire uger.

Det skal af indkaldelsen fremgå, at forslag om vedtægtsændringer eller selskabets opløsning kommer til behandling, og de stillede forslag skal ved indkaldelsen til det første repræsentantskabsmøde tilsendes samtlige repræsentanter.

Kapitel 5: Selskabets udvalg, decisor og revisorer

§ 34. Legatudvalg

Legatudvalget består af syv medlemmer, hvoraf fem medlemmer vælges på repræsentantskabsmødet, mens to medlemmer vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer.

Udvalget vælger selv sin formand, bestemmer sin forretningsgang og fører protokol over sine forhandlinger.

§ 35. Boligudvalg

Boligudvalget formidler og administrerer boliger til unge uddannelsessøgende medlemmer og anviser i samarbejde med Foreningen for Alderdomsfriboliger boliger til ældre medlemmer.

Udvalget består af tre medlemmer, hvoraf to vælges af repræsentantskabet, medens et medlem udpeges af Borgervennens bestyrelse.

Der aflægges beretning på repræsentantskabsmødet i april i forbindelse med behandlingen af Borgervennens årsrapport.

Udvalget vælger selv sin formand, bestemmer sin forretningsgang og fører en protokol over sine forhandlinger.

§ 36. Decisor og revisorer

Selskabets decisor vælges for et år ad gangen. Decisor afgør spørgsmål om fortolkning af vedtægterne og tvister mellem selskabets ledende organer.

Selskabet har to revisorer, en ekstern, som skal være statsautoriseret revisor/statsautoriseret revisionsfirma, samt en kritisk revisor. Den kritiske revisor påser, at selskabets midler er brugt i overensstemmelse med selskabets strategi og handleplaner. Revisorerne vælges for et år.

Revisorerne og decisor må ikke stå i afhængighedsforhold til og må ikke være besvogrede eller beslægtede så nær som søskendebørn med nogen af bestyrelsesmedlemmerne eller af selskabets funktionærer.

Kapitel 6: Bestyrelse og direktion

§ 37. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer efter repræsentantskabets beslutning. Bestyrelsen vælges på repræsentantskabsmødet i november.

Vælges et medlem af repræsentantskabet til bestyrelsen, bevarer medlemmet sin plads i repræsentantskabet.

Hvis der ikke er opstillet flere kandidater til bestyrelsen, end der er ledige pladser, sker valget ved håndsoprækning for hver kandidat særskilt, jf. dog § 31, hvorefter mindst otte repræsentanter kan ønske skriftlig afstemning.

Hvis der er opstillet flere kandidater, end der er ledige pladser, sker valget ved skriftlig afstemning. Der udleveres stemmesedler med samtlige opstillede kandidaters navne. De tilstedeværende repræsentanter kan afgive et antal stemmer svarende til det ledige antal pladser. Den eller de kandidater, der får flest stemmer, anses for valgt. I tilfælde af stemmelighed vedrørende de sidste ledige pladser afgøres valget ved lodtrækning.

Valget sker for tre år. Dør eller afgår et medlem, forinden den pågældendes valgperiode er udløbet, kan et nyt vælges for resten af den afgåedes valgperiode på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, medmindre bestyrelsen ønsker et nyt medlem valgt straks, i hvilket tilfælde et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand.

§ 38. Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen styrer selskabets anliggender samt påser, at vedtægterne overholdes, og at selskabets funktionærer opfylder deres pligter efter de instrukser, der er givet af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter løbende renten på medlemmernes konti, jf. § 7, og orienterer om beslutningerne på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen samles så ofte, selskabets tarv fordrer det. I tilfælde af meningsforskel handler bestyrelsen efter stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger.

På repræsentantskabsmøderne redegør bestyrelsen for selskabets virke og for dets opfyldelse af selskabets formål, herunder for Legatudvalgets og Boligudvalgets virksomhed samt eventuelt for Ejendomsfondens virksomhed, jf. fondens vedtægter.

§ 39. Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden sammen med to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren.

§ 40. Ansvar

Handler bestyrelsesmedlemmer mod vedtægterne eller repræsentantskabets beslutninger, står de til ansvar over for selskabet.

§ 41. Årsrapport

Bestyrelsen aflægger årsrapporten, hvorefter den sendes til revisorerne, som efter at have revideret den forsyner den med deres påtegning.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Årsrapporten fremlægges på det ordinære repræsentantskabsmøde i april til godkendelse og beslutning om at meddele decharge for bestyrelse og direktion.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

§ 42. Direktion

Bestyrelsen ansætter en direktør, der under iagttagelse af lovgivningen og selskabets vedtægter varetager selskabets daglige ledelse under ansvar over for selskabets bestyrelse.

Kapitel 7: Selskabets opløsning

§ 43. Selskabets opløsning

Skulle selskabet blive opløst, jf. § 33, skal den del af dets formue, der bliver tilbage, efter at alle dets forpligtelser er afviklet, efter bestyrelsens bestemmelse søges henlagt til en fond eller velgørende organisation, som i videst muligt omfang tilgodeser Borgervennens formål, jf. § 1.

Bestyrelsens beslutning skal godkendes af den fondsmyndighed, der har tilsyn med Borgervennen på det pågældende tidspunkt.

Dirigent: Jens Kruse Mikkelsen

Bestyrelsen for Borgervennen af 1788:

 • Bent Carlsen  
 • Henrik Larsen
 • Lone Brandenborg
 • Jens Kruse Mikkelsen
 • Anne Marie Oksen
 • Morten Langebæk
 • Torben Visholm
Indsamlinger

Regnskab indsamling forår 2021

Regnskab for Henrik Larsens jubilæumsindsamling forår 2021 kan downloades via linket.