DELTAG I EN AFTEN MED VENNERNE

Vi får bl.a. besøg af musiker Kasper Winding og stifter af butikskæden TIGER Lennart Lajboschitz. 

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Borgervennen af 1788 er en dansk indregistreret forening, som blandt andet har til formål at forvalte foreningens midler, herunder indskud fra foreningens medlemmer, med henblik på:

 • at understøtte trængende medlemmer gennem Borgervennens Legatudvalg,
 • at yde rentefrie lån,
 • at støtte Borgervennens Ejendomsfonds virksomhed,
 • at formidle boliger til især uddannelsessøgende via Borgervennens Boligudvalg,
 • at iværksætte aktiviteter til gavn for særlige grupper af medlemmer, og
 • at udøve almen, social velgørenhed uafhængig af medlemskab.

Yderligere oplysninger om foreningen, herunder vedtægter og regnskaber, kan findes på foreningens hjemmeside www.borgervennen.dk.

For at kunne søge om medlemskab af foreningen, eller søge om del i de støtteordninger, som foreningen tilbyder, er det en forudsætning, at man giver foreningen en række personoplysninger.

I denne Politik om beskyttelse af personoplysninger forklares det nærmere, hvordan foreningen foretager behandlingen af oplysningerne samt formålet hermed. Det forklares endvidere, hvorfor oplysningerne i visse tilfælde videregives til tredjepart, ligesom at der informeres om den registreres rettigheder i forbindelse med behandlingen.

Foreningen er dataansvarlig i forhold til behandlingen af modtagne personoplysning, hvilket betyder, at foreningen har ansvaret for både at definere formålene med behandlingen og for at overholde databeskyttelseslovgivningen, se endvidere pkt. 6.

2. INDSAMLING

Som led i foreningens virke indsamles og behandles almindelige og følsomme personoplysninger, som er nødvendige for at foreningen kan fungere i henhold til sit formål.

2.1 Ved medlemskab:

Ved indmeldelse indsamles og behandles personoplysninger om medlemmet, som medlemmet giver i en indmeldelsesblanket:

 • Navn
 • Stilling
 • CPR-nr.
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • For børn: Datter/søn af

Indmeldelse sker efter indstilling fra et eksisterende medlem.  

Hvis anmodning om indmeldelse sker på foranledning af andre end medlemmet, eksempelvis bedste-forældre eller andre, stiller foreningen krav om samtykke fra pågældende eller forældremyndighedsindehaveren, hvis navn og kontaktoplysninger i den forbindelse også indhentes og behandles.

Cpr.nr anvendes til opdatering af medlemsregisteret via Det Centrale Personregister (CPR).

Alle oplysninger vedrørende indmeldelse modtages således med samtykke fra medlemmet selv eller med forældremyndighedsindehaverens samtykke.

2.2 Ved ansøgning om støtte:

Ved ansøgning om rentefrit lån og ved ansøgning til Borgervennens Legatudvalg og Borgervennens Boligudvalg modtages supplerende personoplysninger, i enkelte tilfælde også følsomme oplysninger, vedrørende:

 • Økonomi
 • Uddannelse
 • Helbred/sundhed
 • Ægtefælle/husstand

Ved ansøgning om rentefrit lån kan foreningen stille krav om sikkerhed i form af kaution og der indsamles og behandles i den forbindelse også oplysninger om kautionistens navn, stilling og kontakt-oplysninger.

Alle oplysninger vedrørende lån og anden støtte modtages således direkte fra medlemmet selv og med samtykke fra den relevante ægtefælle, husstand, kautionist m.fl.

3. BEHANDLING

3.1 Almindelige personoplysninger

Almindelige personoplysninger, såsom navne, adresser og kontaktoplysninger, behandles og anvendes til identifikation, kontingentopkrævning, behandling af ansøgninger, korrespondance og andre opgaver relateret til foreningens formål og virke.

Oplysningerne offentliggøres ikke og videregives ikke, medmindre videregivelse er nødvendig for at foreningen kan opfylde sine forpligtelser overfor myndigheder og forbundne fonde.

Oplysninger fra ansøgninger om støtte, lån eller bolig slettes når behandlingen ikke længere er nødvendig, typisk når en opbevarings- og dokumentationsperiode er udløbet efter at (i) et lån er tilbagebetalt, (ii) en ansøgning om støtte er færdigbehandlet eller (iii) et lejemål er fraflyttet.

Foreningen opbevarer alle personoplysninger, hvad enten de foreligger i fysisk eller elektronisk format, sikkert og uden adgang for uvedkommende.

3.2 CPR-nr.

Cpr.nr anvendes til opdatering af medlemsregisteret via Det Centrale Personregister (CPR) og til indberetning til SKAT.

3.3 Følsomme personoplysninger

Følsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger, behandles og anvendes alene efter forudgående samtykke fra medlemmet og udelukkende til behandling af ansøgning om økonomisk støtte, eller til de i samtykkeerklæringen angivne formål.

Oplysningerne offentliggøres og videregives ikke, og slettes når behandlingen ikke længere er nødvendig, typisk fordi ansøgningen om støtte er færdigbehandlet.

4. RETTIGHEDER

Al behandling af personoplysninger, både almindelige og følsomme, sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder persondataforordningen og dansk, national lovgivning.

Medlemmer og andre registrerede har følgende rettigheder:

 • Ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om den registrerede.
 • Ret til at få urigtige oplysninger rettet.
 • Ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger.
 • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af personoplysninger begrænset.
 • Ret til at gøre indsigelse mod foreningens ellers lovlige behandling.
 • Ret til i visse tilfælde at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).
 • Ret til at klage til Datatilsynet over den måde, som personoplysningerne behandles på. www.datatilsynet.dk

Såfremt foreningen kræver at modtage personoplysninger, typisk i ansøgningsblanketter m.v., for at kunne overholde juridiske eller kontraktmæssige forpligtelser, er oplysningerne obligatoriske, idet foreningen ellers ikke er i stand til at administrere og opfylde sine forpligtelser.

Forespørgsler vedrørende behandling af personoplysninger og anmodninger om indsigt skal rettes til det kontaktpunkt, der er angivet nedenfor.

5. OVERFØRSEL OG IT

Foreningen foretager ikke overførsel af personoplysninger til tredjelande, herunder tredjelande uden for EU/EØS.

I det omfang foreningen modtager personoplysninger på vegne af forbundne fonde – Borgervennens Sociale Fond, Friehlings Fond og Guldbrandsens Fond – typisk i forbindelse med et medlems ansøgning om støtte, vil foreningens rolle som eventuel databehandler være dækket af en lovlig databehandleraftale. Tilsvarende hvis foreningen videregiver personoplysninger til forbundne fonde, eksempelvis med henblik på udbetaling af støtte. Der er tale om delt dataansvar.

I det omfang foreningen benytter eksterne leverandører af IT-løsninger, som led i behandlingen af personoplysninger, sørger foreningen for nødvendige databehandleraftaler med leverandørerne.

Foreningen overholder til enhver tid gældende krav til IT-sikkerhed og -opbevaring.

6. COOKIES

Cookies er små datafiler der sendes fra en hjemmeside og lægges på den besøgendes computer. Cookies kan ikke indeholde virus og bruges til at gøre brugeroplevelsen bedre for den besøgende og for at hjælpe ejeren af en hjemmeside til at se, hvordan folk benytter siden.

Denne hjemmeside påkræver besøgendes accept af funktionelle cookies – ellers kan vi ikke garantere for at hjemmesiden virker korrekt.

Du kan altid konfigurere din browser til ikke at acceptere cookies leveret af vores hjemmeside. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Hvis du ikke ønsker at anvende cookies leveret af vores side skal du være opmærksom på at:

 1. hjemmesiden måske ikke vil fungere korrekt
 2. nogle funktioner vil muligvis ikke være tilgængelige, såsom at du ikke kan afslutte dine online køb
 3. indstillinger eller valg foretaget bliver muligvis ikke husket af systemet næste gang du besøger vores hjemmeside

Sletning af cookies

Alle cookies accepteret af din browser kan slettes. Hvordan dette gøres afhænger af hvilken browser og operativsystem du bruger. På nyere computere kan du evt. prøve den følgende genvej: CTRL + SHIFT + DELETE – men vi vil henvise dig til hjælpedokumentet i din browser for mere information.

7. DATAANSVARLIG OG KONTAKT

Hvis der foretages opdateringer og/eller ændringer af politikken, vil dette blive annonceret på hjemmesiden og/eller ved direkte meddelelse til medlemmerne.

Kontaktoplysninger til den dataansvarlige forening og forbundne fonde:

Administrationen
Fortunstræde 1, 1065 Købehavn K
33 13 46 04
1788@borgervennen.dk
www.borgervennen.dk

Sidst opdateret i juni 2019.