Regler for ydelse af lån til medlemmer

I medfør af vedtægterne for Borgervennen – § 24 – har bestyrelsen fastsat følgende retningslinier for ydelse af lån til selskabets medlemmer:

Lån, der er rentefri i løbetiden og afdragsfri det første år, kan ydes til medlemmer, som i mindst 3 sammenhængede år har været i selskabet og har betalt medlemskontingent, og for hvem et sådant lån, under hensyntagen til deres økonomiske forhold, vil være af væsentlig betydning. Lån kan gives til hjælp ved sygdom og rekreation, uddannelse, afvikling af trykkende gæld, erhvervelse og indretning af bolig og andre tilsvarende formål.

Den, som tidligere har fået lån af selskabet, kan ikke på ny få lån, før det tidligere lån er helt tilbagebetalt, og de, der har haft lån, skal stå tilbage for andre lige så værdige, der ikke før har haft lån.

Lån bør normalt ikke overstige kr. 40.000,-. For ethvert lån skal der gives selskabet betryggende sikkerhed ved god selvskyldnerkaution.

Tilbagebetalinger sker i lige store månedlige afdrag, der mindst skal være 2% af lånets oprindelige beløb. Tilbagebetalingen påbegyndes 1 år efter udebtalingen. Lånet skal i alle tilfælde være tilbagebetalt indenfor 50 måneder efter udløbet af den afdragsfri periode.

Såfremt en låntager trods påkrav ikke indbetaler forfaldne afdrag, og disse heller ikke kan erholdes gennem den stillede sikkerhed, skal administrationen foretrage de nødvendige retslige skridt imod vedkommende, hvis den mener ad denne vej at kunne opnå fuld eller delvis dækning af lånefondens tilgodehavende.

Udtræder en låntager af selskabet eller bliver han slettet som medlem i henhold til bestemmelserne i § 10, da er lånet straks forfalden til skadesløs betaling, og i tilfælde af manglende betaling anvendes der samme fremgangsmåde som overfor den, der ikke har betalt skyldige afdrag.

Ansøgninger om lån indgives på dertil udfærdigede skemaer til administrationen.

Borgervennen grafik

Vedtaget på bestyrelsesmøde i Borgervennen den 11. januar 2016.

ORIENTERING

Få inspirerende historier, invitationer til arrangementer og generel information fra Borgervennen.

Ved tilmelding accepterer du vores privatlivspolitik